TẠO DÀNGHÉP DÀN 3D, 4D

CÔNG CỤ TỔNG HỢP CHỐT CÀNG - UDMS 1D

Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số