TẠO DÀN GHÉP DÀN 3D, 4D

ỨNG DỤNG MỨC SỐ DÀN 3D

Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số

GHÉP DÀN 3D, 4D

Các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 2,6,9

CàngDàn số (2D/3D)
+
Thêm
Bỏ
Kết quả

GHÉP DÀN 3D, 4D - PHƯƠNG PHÁP 10 CÀNG

DÀN BC (ví dụ gđb: aBCde) Mảng 4D


DÀN CD (ví dụ gđb: abCDe) Mảng 3D


DÀN DE (ví dụ gđb: abcDE - dàn đặc biệt) Mảng 2D

Tổng số: