UDMS 1D (TỔNG HỢP CÀNG)GHÉP DÀN 3D, 4D

Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số

MANG TIỀN VỀ CHO MẸ - ĐỪNG MANG ƯU PHIỀN Về CHO MẸXuôi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ngược
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đều
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Nhập Chạm, Tổng, Đầu, Đít, Hiệu, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo dàn tương ứng

LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT


TẠO, LỌC, GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT

Đầu + Đuôi + Tổng + Hiệu
+ + +
Thêm
Bỏ
Kết quả
Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Dàn 1 Dàn 2